INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 proběhne ve dnech 3. 5. a 4. 5. 2022.

 

Místo pro podání žádosti 

 1. MŠ Mostiště, kontaktní osoba Jitka Muchová, tel. 773 778 093
 2. MŠ Olší nad Oslavou, kontaktní osoba Jitka Smolíková, tel. 773 778 094

Termín a doba pro podání žádosti

Zápis do mateřské školy proběhne ve dnech 3. 5. 2022 a 4. 5. 2022 vždy od 13.00 do 16.00 hodin. Formuláře potřebné k zápisu naleznete na našich webových stránkách www.zsmostiste.cz v sekci FORMULÁŘE nebo je obdržíte přímo v mateřské škole.

Pokup chce někdo z rodičů od příštího školního roku přeřadit své dítě na jiné pracoviště, požádá vedoucí učitelku o formulář, který odevzdá vyplněný ve stávající školce do 4. 5. 2022.

Organizace zápisu

K zápisu se dostaví zákonný zástupce společně s dítětem. 

Předloží vyplněné formuláře: 

 • žádost o přijetí do mateřské školy
 • potvrzení o řádném očkování dítěte
 • souhlas zákonného zástupce  

Ke kontrole údajů s sebou přinese: 

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz

Každému žadateli bude přidělené registrační číslo, na základě kterého budou zveřejněny výsledky zápisu.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách školy www.zsmostiste.cz.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce poštou nejpozději do 30 dnů od data podání.

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od dvou let (narozené do 31. 8. 2020).
 2. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci). Zákonný zástupce doloží potvrzení o očkování.
 3. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.
 4. O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).

Kritéria

 1. K povinné předškolní docházce budou přijímány děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu Základní školy a mateřské školy Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizace.
 2. K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu Základní školy a mateřské školy Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizace, které dosáhnou před začátkem školního roku nejméně třetího roku věku (přednostní přijetí dle § 34 odst. 3 školského zákona).
 3. K předškolnímu vzdělávání budou přijímány ostatní děti podle věku řazené od nejstaršího k nejmladšímu s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu Základní školy a mateřské školy Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizace.
 4. K předškolnímu vzdělávání budou přijímány ostatní děti podle věku řazené od nejstaršího k nejmladšímu s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod Základní školy a mateřské školy Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizace.
 5.  Při přijetí dítěte může ředitelka ve výjimečném případě zohlednit prokazatelně dokladovanou tíživou sociální situaci v rodině.


Spádový obvod Základní školy a mateřské školy Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizace tvoří obce Mostiště, Martinice, Olší nad Oslavou a Netín.

Mgr. Jitka Dobrovolná, ředitelka

Tel. 566522991

E-mail: j.dobrovolna@zsmostiste.cz