ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

 Místo pro podání žádosti 

 1. MŠ Mostiště, kontaktní osoba Jitka Muchová (Renata Kaštanová), tel. 773 778 093
 2. MŠ Olší nad Oslavou, kontaktní osoba Jitka Smolíková, tel. 773 778 094

Termín a doba pro podání žádosti

Zápis do mateřské školy proběhne ve dnech 9. 5. 2023 a 10. 5. 2023 vždy od 13.00 do 16.00 hodin. Formuláře potřebné k zápisu naleznete na našich webových stránkách www.zsmostiste.cz v sekci FORMULÁŘE nebo je obdržíte přímo v mateřské škole.

Pokup chce někdo z rodičů od příštího školního roku přeřadit své dítě na jiné pracoviště, požádá vedoucí učitelku o formulář, který odevzdá vyplněný ve stávající školce do 10. 5. 2023.

Organizace zápisu

K zápisu se dostaví zákonný zástupce společně s dítětem. 

Předloží vyplněné formuláře: 

 • žádost o přijetí do mateřské školy
 • potvrzení o řádném očkování dítěte
 • souhlas zákonného zástupce  

Ke kontrole údajů s sebou přinese: 

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz

Každému žadateli bude přidělené registrační číslo, na základě kterého budou zveřejněny výsledky zápisu.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách školy www.zsmostiste.cz.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce poštou nejpozději do 30 dnů od data podání.

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od dvou let (narozené do 31. 8. 2021).
 2. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci). Zákonný zástupce doloží potvrzení o očkování.
 3. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.
 4. O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).

Kritéria

 1. K povinné předškolní docházce budou přijímány děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu Základní školy a mateřské školy Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizace.
 2. K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu Základní školy a mateřské školy Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizace, které dosáhnou před začátkem školního roku nejméně třetího roku věku (přednostní přijetí dle § 34 odst. 3 školského zákona).
 3. K předškolnímu vzdělávání budou přijímány ostatní děti podle věku řazené od nejstaršího k nejmladšímu s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu Základní školy a mateřské školy Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizace.
 4. K předškolnímu vzdělávání budou přijímány ostatní děti podle věku řazené od nejstaršího k nejmladšímu s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod Základní školy a mateřské školy Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizace.
 5.  Při přijetí dítěte může ředitelka ve výjimečném případě zohlednit prokazatelně dokladovanou tíživou sociální situaci v rodině.

Spádový obvod Základní školy a mateřské školy Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizace tvoří obce Mostiště, Martinice, Olší nad Oslavou a Netín.

Mgr. Jitka Dobrovolná, ředitelka

Tel. 566522991

E-mail: j.dobrovolna@zsmostiste.cz