Informace a dokumenty k zápisu do 1. ročníku

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace

 Mostiště 50, 594 01 Velké Meziříčí

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce

   Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška o základním vzdělávání").

   Podle § 3a, odstavec 7 vyhlášky o základním vzdělávání podáváme následující informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce:

 1.       kritéria pro přijímání žáků

  • děti narozené 1. 9. 2012 - 31. 8. 2013,
  • děti s odkladem povinné školní docházky k 1. 9. 2018,

2.       počet žáků, které je možné přijmout

  • z kapacitních důvodů je možné přijmout 20 dětí,

3.       popis formálních, případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje

  • zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru s dítětem,

zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu,

  • v průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky,
  • rozhovor se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut a je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti,
  • školní připravenost dítěte se orientačně posuzuje ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání,

základní škola v průběhu zápisu nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje ve všech vzdělávacích oblastech stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, nýbrž volí schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu orientačně posoudit,

  • základní škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji

 

Mgr. Jitka Dobrovolná, ředitelka školy

Žádost o přijetí do 1. ročníku

docx 36 kB  

Zápisní lístek

docx 25 kB   

Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru