Informace pro rodiče dětí - MŠ Olší nad Oslavou

Informace pro rodiče dětí - MŠ Olší nad Oslavou

Co budou dětičky do Olší školičky potřebovat?

-      oblečení do třídy - hrací kalhoty s kapsičkou na kapesníky, uzavřené bačkory

-      oblečení na pobyt venku - teplákovou soupravu - či starší oblečení, vhodnou obuv- tenisky nebo staré boty (oděv a obuv volit dětem s ohledem na počasí a roční období)

-      na odpočinek - pyžamo

-      malé děti - náhradní oblečení - spodní prádlo, ponožky, punčocháče, trička, tepláky, legíny

-      pláštěnku

-      jednorázové papírové kapesníky - do třídy i na vycházku

-      mazlíčka - plyšáčka do postýlky 

Věci do MŠ řádně označte, oblečení dětem podepište textilním fixem.

                                                                                           Děkujeme

 

Informace pro rodiče dětí MŠ Olší nad Oslavou

Školní rok 2020/2021 začne 1.září 2020

 1. Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program s názvem "Umění - klíč k poznání i k srdci" je zaměřený na podporu zdraví a rozvíjení estetických činností. Školní vzdělávací program je vytvořen na dobu tří let, obsahuje tři integrované bloky.

Ve školním roce 2020/2021 bude předškolní vzdělávání realizováno v integrovaném bloku "Barevný rok"  - společně s dětmi budeme prožívat jednotlivá roční období, jejich změny, krásy a slavnosti.

Tematické celky integrovaného bloku:

 • Jsme kamarádi
 • Děd podzim
 • Zavoláme pana doktora
 • Slavíme doma i ve školce kouzelný čas adventu
 • Škola hrou, aneb hrajeme si na školu
 • Co hlásí zima
 • Vstávej sluníčko, probudíme pohádky
 • Nasedat, pevně se držte a jedeme, aneb zábavné projížďky
 • Podávám Ti mámo růži
 • Cestujeme za dobrodružstvím
 • Hurá prázdniny
 1. Školní řád

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a na webových stránkách školy.

Školní řád je pro zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí závazný.

 1. Provoz a vnitřní režim MŠ

Provoz MŠ je od 6.30 hodin do 15.30 hodin.

Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat provozní dobu mateřské školy.

Děti přicházejí do MŠ nejpozději do 8.00 hodin, ve výjimečných případech po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů do 8.45 hodin (např. při návštěvě lékaře, logopedky)

Rodič předá dítě osobně učitelce. Předávací zónu tvoří vstup z chodby do třídy.

Budova se z bezpečnostních důvodů zamyká. Rodič při příchodu do budovy zvoní na zvonek a poté je vpuštěn dovnitř.

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.

Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.30 hodin, a to telefonicky nebo osobně. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně nebo telefonicky.

Vyzvedávání dětí:

Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12,30 - 13,00 hod., ostatní děti se rozcházejí mezi 14,30 - 15,30 hod.

Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

Organizace stravování dětí 

Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na přístupném místě ve škole.

Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte telefonicky  ( tel. 773 778 094)  nebo osobně nejpozději do 7.30 hodin daný den. Neodhlášené obědy propadají. Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte v čase od 11.30 do 12.00 hodin, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit. 

 1. Povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek povinného vzdělávání stanovila ředitelka školy, a to v rozmezí od 8,00 hodin do 12,00 hodin (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.).

V naší mateřské škole je rozsah povinného předškolního vzdělávání stanoven na dobu od 8.00 do 12.00 hodin, to znamená, že dítě přichází do třídy mateřské školy nejpozději v 8.00 hodin. 

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle § 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte 

Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte, a to vždy nejpozději do 7.30 hodin telefonicky nebo osobně učitelce MŠ.

Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. 

 1.  Evidence dítěte (školní matrika) 

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy. Změny údajů v evidenci dítěte ( změna  zdravotního stavu dítěte, změny bydliště, změna telefon. čísla zákonného zástupce dítěte) rodiče neprodleně oznámí vedoucí učitelce. 

 1. Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 

O hlavních prázdninách  je provoz  MŠ omezen nebo přerušen. Rozsah stanoví ředitelka školy. V rámci příspěvkové organizace je možné zajistit předškolní vzdělávání v druhé mateřské škole organizace. Informace budou zveřejněny nejméně dva měsíce předem. Úplata se stanoví na poměrnou část běžného provozu.  

 1.  Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání

Je stanovena ve výši 240 Kč za měsíc. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb)

Úplata za školní stravování dětí

Výše stravného je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny tzv. cenovou kalkulací. Stravné je splatné do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce.

Způsob platby

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné.

Platby probíhají buď v hotovosti, nebo vkladem na účet školy. 

Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§ 123 odst. 1 školského zákona).

Platí i pro děti s odkladem školní docházky. 

 

 

 

 

 

 

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru