Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020


Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ust. § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2019/2020 v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst pro přijetí v mateřské škole:

  1. Děti s povinností předškolního vzdělávání, tzn. děti, které k 31. 8. 2019 dosáhnou věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky - přednostně trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu mateřské školy (Mostiště, Olší nad Oslavou, Martinice)
  2. Děti, které k 31. 8. 2019 dosáhnou nejméně věku 3 let - trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu mateřské školy (Mostiště, Olší nad Oslavou, Martinice)
  3. Děti, které k 31. 8. 2019 dosáhnou nejméně věku 2 let - trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu mateřské školy (Mostiště, Olší nad Oslavou, Martinice)
  4. Děti s trvalým pobytem mimo spádový obvod mateřské školy dle věku od nejstaršího.

Děti budou přijímány v řádném pořadí od kritéria 1, poté dle kritéria 2, atd. a v jednotlivých kritériích budou seřazeny dle data narození (od nejstaršího po nejmladší).


Podle ust. § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (netýká se dětí přijímaných k povinnému předškolnímu vzdělávání).

 


V Mostištích 23. 4. 2019                         Mgr. Jitka Dobrovolná, ředitelka školy

Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru