OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Oznámení o obnovení provozu mateřské školy

Na základě doporučení zřizovatele, v souladu s vyhláškou 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, jsem rozhodla o obnovení provozu mateřské školy s účinností od pondělí 11. 5. 2020 a to na obou pracovištích, v MŠ Mostiště i v MŠ Olší nad Oslavou.

 

Prosím rodiče, kteří doposud neprojevili zájem o návrat dítěte do školky a přesto nyní mají o docházku zájem, aby zavolali na tel. číslo mateřské školy (MŠ Mostiště 773778093, MŠ Olší nad Oslavou 773778094) a k docházce se přihlásili a to nejpozději do pátku 8.5.

 

Provoz v mateřské škole v období do konce školního roku 2019/2020

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen "rouška").
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizovat shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 V prostorách mateřské školy

 • Doprovázející osoby se v žádném případě zbytečně nepohybují po budově školy. Optimálně předají dítě zaměstnanci školy u vchodu.
 • Pokud potřebuje doprovázející osoba vstoupit do prostor mateřské školy, pohybuje se vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ. Je třeba s tímto počítat a vhodně děti do MŠ obléct.
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy.  
 • Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

 Délka provozu MŠ

 • Délka provozu mateřské školy zůstává zatím beze změn. Může však dojít k jejímu zkrácení a to předvším z personálních důvodů.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. 

Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování

Dle místních podmínek, množství dětí a personálu je možné nabídnout jednu z následujících možností:

 • Školní stravování - v běžné podobě.
 • Školní stravování - studené balíčky
 • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
 • Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

 • Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení, která je možné podepsat před vstupem přímo ve školce nebo si jej můžete níže stáhnou, vytisknout a vyplnit:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 • pokud zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

 

Čestné prohlášení:  pdf 269 kB   

 

Vážení rodiče, 

respektujte, prosím, daná opatření a omezení. Zdraví dětí, Vás a našich zaměstnanců je pro nás prvořadé. 

 

Mgr. Jitka Dobrovolná,

ředitelka

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí,

Mostiště 50, příspěvková organizace

 

 

 

 

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru