Volby do školské rady

Volby do Školské rady pro období 2020-2023

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

 

Ředitelka školy Mgr. Jitka Dobrovolná vyhlásila dne 1. září 2020 volby do školské rady.

Volby se uskuteční ve čtvrtek 10. 9. 2020 od 15,30 hod v budově základní školy.

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Školskou radu zřizuje zřizovatel a stanoví počet jejích členů. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků.

Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Školská rada je tříčlenná. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada

·     vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

·         schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

·        schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich           změny,

·         schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

·         podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

·     projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

·         projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

·         podává podněty a oznámení ředitelce školy.

 

Návrhy na kandidáty byly volební komisi podány. Kandidáti s kandidaturou souhlasí.

Na základě návrhů byly připraveny hlasovací lístky. Kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí. U každého kandidáta se uvede jméno, příjmení (věk) a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu.

Volební akt probíhá tajným hlasováním, a to následujícím způsobem. Oprávněný volič sdělí volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje. Na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách. Obdrží hlasovací lístek, zakroužkuje jednoho ze dvou kandidátů a hlasuje vhozením takto označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny. Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem.

Je na dohodě zákonných zástupců dítěte, který z nich bude u voleb žáka zastupovat.

Po ukončení voleb otevře volební komise urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Za každé označení svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno více kandidátů než jeden, je volební lístek neplatný.

Za člena školské rady je zvoleni ten kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis v trojím vyhotovení, který podepíší všichni členové komise a tento zápis předá ředitelce školy, zřizovateli a stávajícímu předsedovi školské rady.

Zvolený kandidát se dnem voleb stává novým členem školské rady.

                                                                             Mgr. Jitka Dobrovolná, ředitelka školy

 

 

 

 

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru