ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 

Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s pandemií koronaviru proběhne zápis dětí do mateřské školy od 3. 5. do 14. 5. 2021 bez přítomnosti dětí ve škole. Potřebné dokumenty lze stáhnou na webových stránkách školy www.zsmostiste.cz (viz níže) nebo vyzvednout na obou pracovištích mateřských škol (po předchozí telefonické domluvě).

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je možné doručit žádost společně s požadovanými dokumenty těmito způsoby:

  • do datové schránky školy (f5hmiv2)
  • e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý e-mail s naskenovanou žádostí)
  • poštou (Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace, Mostiště 50, Velké Meziříčí 594 01)
  • vhozením do poštovní schránky na budově školy (ZŠ Mostiště)

 

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od dvou let (narozené do 31. 8. 2019). O přijetí dítěte mladšího 3 let rozhoduje ředitelka MŠ individuálně, mladší děti jsou přijímány na základě kritérií o přijetí v případě volné kapacity MŠ.

2. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

3. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.

4. O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

1.  K povinné předškolní docházce budou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tj. narozené do 31. 8. 2016, s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu Základní školy a mateřské školy Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizace.

2.  K celodenní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu Základní školy a mateřské školy Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizace, které dosáhnou před začátkem školního roku nejméně třetího roku věku.

3. K celodenní docházce budou přijímány děti mladší tří let podle věku řazené od nejstaršího k nejmladšímu s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu Základní školy a mateřské školy Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizace.

4.  Dle možnosti kapacity mateřské školy budou přijímány ostatní děti s pobytem mimo spádové území školy podle věku od nejstarších po nejmladší a to do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsaného v Rejstříku škol a školských zařízení.

 

Při naplňování volných míst bude postupováno v řádném pořadí od kritéria 1 až 4. V jednotlivých bodech kritérií budou děti vždy seřazovány sestupně dle věku od nejstaršího po nejmladší.

Poznámka:  Školský spádový obvod Základní školy a mateřské školy Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizace tvoří místní části Mostiště, Olší nad Oslavou, obec Martinice a obec Netín.

 

Pro děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou věku pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.

 

Organizace zápisu

K žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přiloží zákonný zástupce potvrzení o očkování, souhlas, kopii občanského průkazu k doložení místa trvalého pobytu a kopii rodného listu dítěte. Každému žadateli bude přidělené registrační číslo, na základě kterého budou zveřejněny výsledky zápisu. Registrační číslo zasíláme e-mailem.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách školy www.zsmostiste.cz.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce poštou nejpozději do 30 dnů od data podání.

 

Doplňující informace

Mateřská škola má dvě odloučená pracoviště - MŠ v Mostištích a MŠ v Olší nad Oslavou. Děti jsou přijímány na jednotlivá pracoviště dle věku od nejstaršího po nejmladší až do naplnění kapacity mateřské školy.

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, rozhoduje o přijetí do mateřské školy ředitelka školy na základě dodané žádosti, dokumentů a stanovených kritérií. Děti musí mít zvládnuty základní hygienické návyky a musí být schopny zvládat obsah školního vzdělávacího programu mateřské školy.

 

V Mostištích, dne 23. 4. 2021                            Mgr. Jitka Dobrovolná, ředitelka školy

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání:   pdf 494 kB  

Souhlas zákonného zástupce:   pdf 275 kB  

Očkování - potvrzení:   pdf 853 kB  

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru