ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace

Mostiště 50, Velké Meziříčí 594 01

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Informace platí pro MŠ Mostiště i MŠ Olší nad Oslavou

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s epidemií koronaviru  a následnému přerušení provozu mateřské školy, na doporučení MŠMT a rovněž po dohodě se zřizovatelem, stanovuje ředitelka Základní školy a mateřské školy Velké Meziříčí, Mostiště 50, přísp. org. organizaci zápisu dětí  k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 takto:

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, v období od 4. května 2020 do 14. května 2020.

Zápis proběhne bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Žádost o přijetí je možné stáhnout na těchto webových stránkách (níže), případně je možné požádat telefonicky na čísle 605 708 316 nebo mailem o zaslání žádosti poštou.

Podání žádosti o přijetí proběhne ve dnech 4. 5. - 14. 5. 2020.

Přihlášku a ostatní dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (ID datové schránky: f5hmiv2)
 • e- mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email)
 • poštou na adresu školy (Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace, Mostiště 50, Velké Meziříčí 594 01)
 • vhodit do poštovní schránky na budově školy (Mostiště 50)
 • výjimečně osobním podáním zákonným zástupcem dítěte ředitelce školy a to po předchozí telefonické domluvě (tel. 605 708 316)

Zákonní zástupci dítěte doručí:

 • řádně vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí dítěte do MŠ (viz níže)
 • kopii rodného listu dítěte
 • kopii očkovacího průkazu dítěte
 • čestné prohlášení k očkování (viz níže)

Po přijetí žádosti budou zákonní zástupci kontaktováni a bude jim přiděleno registrační číslo, na základě kterého budou zveřejněny výsledky zápisu.

 

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od dvou let (narozené do 31. 8. 2018).
 2. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).
 3. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.
 4. O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním v mateřské škole a na webových stránkách školy www.zsmostiste.cz

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce poštou nejpozději do 30 dnů od data podání.

 

Kritéria

 1. K povinné předškolní docházce budou přijímány děti narozené do 31.8 2015 s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu Základní školy a mateřské školy Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizace.
 2. K celodenní docházce budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu Základní školy a mateřské školy Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizace, které dosáhnou před začátkem školního roku nejméně třetího roku věku.
 3. K celodenní docházce budou přijímány ostatní děti podle věku řazené od nejstaršího k nejmladšímu s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu Základní školy a mateřské školy Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizace.
 4. Dle možnosti kapacity mateřské školy budou přijímány ostatní děti s pobytem mimo spádové území školy podle věku od nejstarších po nejmladší a to do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsaného v Rejstříku škol a školských zařízení. Starší dítě má přednost.

 

V jednotlivých bodech kritérií budou děti vždy seřazovány sestupně dle věku od nejstaršího po nejmladší. Při naplňování volných míst bude postupováno v řádném pořadí od kritéria 1 až 4.

Poznámka: Školský spádový obvod Základní školy a mateřské školy Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizace tvoří místní části Mostiště, Olší nad Oslavou, obec Martinice a obec Netín.

 

Pro děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.

 

Kontaktní údaje:

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizace:

Mgr. Jitka Dobrovolná, telefon: 605 708 316, e- mail: j.dobrovolna@zsmostiste.cz, web:www.zsmostiste.cz.

 

 

V Mostištích, 14. 4. 2020                                  Mgr. Jitka Dobrovolná, ředitelka školy

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:  pdf 289 kB  

Čestné prohlášení k očkování dítěte:  pdf 174 kB  

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru