EU peníze školám

Projektový záměr

Vychází ze školního vzdělávacího programu "Škola pro děti", který je koncipován tak, aby vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje RVP ZV a které tvoří jeho základní strategii.

Základní vzdělávání podle ŠVP ZV:

 • je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka,
 • vyžaduje podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání
 • připravuje odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pro naplnění a další zkvalitnění podmínek ve vzdělávání v naší škole jsme se rozhodli podpořit rozvoj čtenářské gramotnosti, zlepšit výuku jazyků a celkově zkvalitnit výuku dalších předmětů prostřednictvím stávajícího, ale i nově pořízeného vybavení školy (interaktivní tabule, PC, výukový software).

Pro naplnění záměru byly vybrány tyto šablony:

Čtenářská a informační gramotnost

 • Šablona I/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.
 • Cílem na úrovni školy je další vzdělávání pedagogických pracovníků, které má podpořit zavádění inovativních forem a metod výuky k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.
 • Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci školy.
 • Výstup klíčové aktivity tvoří osvědčení pro čtyři vyučující o absolvování DVPP.

Cizí jazyky

 • Šablona II/3 - Metodický kurz pro učitele cizích jazyků
 • Cílem na úrovni školy je zkvalitnění metodiky cizích jazyků na ZŠ a zavádění nových postupů do výuky cizích jazyků s využitím moderních technologií.
 • Cílovou skupinou jsou pedagogové cizího jazyka.
 • Výstup klíčové aktivity tvoří dvě osvědčení o absolvování DVPP.

Využití ICT

 • Šablona III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
 • Cílem na úrovni školy je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány jsou aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Jsou to takové aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení pedagogickou veřejností.
 • Cílovou skupinou jsou všichni žáci školy.

Výstup klíčové aktivity tvoří 12 sad vzdělávacích materiálů (v jedné sadě je 20 DUM) v předmětech matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, anglický jazyk, které vytvoří a pilotně v rámci výuky ověří všichni vyučující.

V Mostištích dne 15. října 2011  

Naše škola má odevzdané tyto sady DUMů:

Matematika 3. ročník - 20 DUMů
(vypracovala Mgr. Jitka Dobrovolná)

Matematika 4. ročník - 20 DUMů
(vypracovala Mgr. Jitka Dobrovolná

Matematika 2. ročník - 20 DUMů
(vypracovala Mgr. Jitka Dobrovolná)

Český jazyk 2. ročník - 20 DUMů
(vypracovala Mgr. Jitka Dobrovolná)

Vlastivěda - naše vlast 4. ročník - 20 DUMů
(vypracovala Mgr. Jitka Dobrovolná)

Vlastivěda - dějiny 4. ročník - 20 DUMů
(vypracovala Mgr. Jitka Dobrovolná)

Český jazyk 4. ročník - 20 DUMů
(vypracovala Mgr. Jitka Hublová)

Matematika 1. ročník - 20 DUMů
(vypracovala Mgr. Hana Hladíková)

Český jazyk 1. ročník - 20 DUMů
(vypracovala Mgr. Hana Hladíková)

Anglický jazyk 3. a 4. ročník - 20 DUMů
(vypracovala Mgr. Dana Konečná)

Prvouka 3. ročník - 20 DUMů
(vypracovala Mgr. Dana Konečná)

Český jazyk 3. ročník - 20 DUMů
(vypracovala Mgr. Lea Fučíková)
 
Pokud chcete tyto DUMy používat, zažádejte si o ně na této adrese: j.dobrovolna@zsmostiste.cz

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru