Dotační programy

Operační program Jan Amos Komenský 

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Název projektu: Škola s úsměvem

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001867


Od 1. 10. 2022 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP JAK prostřednictvím výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

 Z finančních prostředků v celkové výši 949.152,- Kč hradíme tyto aktivity:

 • Školní asistent MŠ
 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
 • Školní asistent ZŠ
 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD
 • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD

EU-MSMT-Barevne-CMYK--------------------------------------------------------------------------------


Operační program Vývoj, výzkum, vzdělávání 

Výzva č. 02_20_080 Šablony III

Název projektu: ZŠ Mostiště - Šablony III, registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018661

Od 1. 10. 2020 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 554.784,- Kč hradíme tyto aktivity:

 • Školní asistent personální podpora ZŠ 
 • Projektový den ve výuce ZŠ 
 • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 48 hodin/48 týdnů 
 • Školní asistent - personální podpora MŠ 
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv MŠ 
 • Projektový den ve výuce MŠ

projekty-logolink-msmt-vvv-hor-barva-cz..............................................................................................................................................................................

Operační program Vývoj, výzkum, vzdělávání - Šablony II

Naše škola je zapojena od 1. 9. 2018

Název projektu dle MS2014+:1 ZŠ Mostiště - Šablony II

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010379

Podpořené šablony: školní asistent, projektové dny, tandemová výuka

projekty-logolink-msmt-vvv-hor-barva-cz...............................................................................................................................................................................

EU peníze školám

Projektový záměr

Vychází ze školního vzdělávacího programu "Škola pro děti", který je koncipován tak, aby vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje RVP ZV a které tvoří jeho základní strategii.

Základní vzdělávání podle ŠVP ZV:

 • je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka, 
 • vyžaduje podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání 
 • připravuje odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pro naplnění a další zkvalitnění podmínek ve vzdělávání v naší škole jsme se rozhodli podpořit rozvoj čtenářské gramotnosti, zlepšit výuku jazyků a celkově zkvalitnit výuku dalších předmětů prostřednictvím stávajícího, ale i nově pořízeného vybavení školy (interaktivní tabule, PC, výukový software).

Pro naplnění záměru byly vybrány tyto šablony:

Čtenářská a informační gramotnost

 • Šablona I/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti. 
 • Cílem na úrovni školy je další vzdělávání pedagogických pracovníků, které má podpořit zavádění inovativních forem a metod výuky k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. 
 • Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci školy. 
 • Výstup klíčové aktivity tvoří osvědčení pro čtyři vyučující o absolvování DVPP.

Cizí jazyky

 • Šablona II/3 - Metodický kurz pro učitele cizích jazyků 
 • Cílem na úrovni školy je zkvalitnění metodiky cizích jazyků na ZŠ a zavádění nových postupů do výuky cizích jazyků s využitím moderních technologií. 
 • Cílovou skupinou jsou pedagogové cizího jazyka. 
 • Výstup klíčové aktivity tvoří dvě osvědčení o absolvování DVPP.

Využití ICT

 • Šablona III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 
 • Cílem na úrovni školy je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány jsou aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Jsou to takové aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení pedagogickou veřejností. 
 • Cílovou skupinou jsou všichni žáci školy.

Výstup klíčové aktivity tvoří 12 sad vzdělávacích materiálů (v jedné sadě je 20 DUM) v předmětech matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, anglický jazyk, které vytvoří a pilotně v rámci výuky ověří všichni vyučující.

V Mostištích dne 15. října 2011 

Naše škola má odevzdané tyto sady DUMů:

Matematika 3. ročník - 20 DUMů (vypracovala Mgr. Jitka Dobrovolná)

Matematika 4. ročník - 20 DUMů (vypracovala Mgr. Jitka Dobrovolná)

Matematika 2. ročník - 20 DUMů (vypracovala Mgr. Jitka Dobrovolná)

Český jazyk 2. ročník - 20 DUMů (vypracovala Mgr. Jitka Dobrovolná)

Vlastivěda - naše vlast 4. ročník - 20 DUMů (vypracovala Mgr. Jitka Dobrovolná)

Vlastivěda - dějiny 4. ročník - 20 DUMů (vypracovala Mgr. Jitka Dobrovolná)

Český jazyk 4. ročník - 20 DUMů (vypracovala Mgr. Jitka Hublová)

Matematika 1. ročník - 20 DUMů (vypracovala Mgr. Hana Hladíková)

Český jazyk 1. ročník - 20 DUMů (vypracovala Mgr. Hana Hladíková)

Anglický jazyk 3. a 4. ročník - 20 DUMů (vypracovala Mgr. Dana Konečná)

Prvouka 3. ročník - 20 DUMů (vypracovala Mgr. Dana Konečná)

Český jazyk 3. ročník - 20 DUMů (vypracovala Mgr. Lea Fučíková) 


Pokud chcete tyto DUMy používat, zažádejte si o ně na této adrese: j.dobrovolna@zsmostiste.cz