Informace ze školní družiny

Provozní doba školní družiny: 11.30 hod - 15.30 hod

Vychovatelka: Lenka Augustová

Poplatek: Měsíční výše úplaty je stanovena na 60,- Kč.

Platba je prováděna v hotovosti ve škole ve dvou platbách:

září - prosinec . . . . . . 240,- Kč (platí se v prosinci)

leden - červen . . . . . . 360,- Kč (platí se v červnu)


Přihlašování a odhlašování žáka:

O přijetí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě řádně vyplněné přihlášky s uvedením rozsahu docházky a způsobu a času odchodu žáka. Školní družina je určena přednostně pro žáky 1. - 3. ročníku a žáky dojíždějící. Žáci 4. a 5. ročníku mohou být přijati, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího počtu žáků. Odhlášení žáka oznámí zákonní zástupci písemnou formou.

Pravidla chování žáků ve školní družině:

Žáci se řídí pokyny vychovatelky a pravidly vnitřního řádu školní družiny a školního řádu. Pokud žák soustavně narušuje činnost školní družiny a opakovaně porušuje řád, může být z rozhodnutí ředitelky školy z družiny vyloučen.

Změna času odchodu z družiny:

V případě, že žák odchází z družiny výjimečně mimo dobu uvedenou na přihlášce, mohou rodiče využít ke sdělení dané skutečnosti paní vychovatelce následující formulář, který vytisknou, vyplní a dítě jej donese do školy.


Omluvenka družina